Z historie školy v obci Kožlí

Úplně první zmínka o jednotřídní škole je z roku 1687, avšak už v roce 1708 tato škola byla zrušena. Další zprávy o škole máme z roku 1766, byla to škola triviální, byla umístěna v dřevěném domku u kostela a chodily do ní děti z Kožlí a okolních vesnic.  

r. 1788 - stará budova opravena nákladem osadníků. Školu navštěvovaly děti z Kožlí, Přemilovska, Sechova, Bohumilic, Bojiště, Veliké, Mstislavic, Koutů, Kamenné Lhoty a Žibřidovic.

r. 1818 - byla škola původně dřevěná přestavěna na zděnou.

r. 1870 - bylo přistaveno jedno patro, neboť velkému počtu žáků nestačila přízemní budova – druhá třída však byla otevřena až r. 1875.  Od března 1884 je škola rozšířena o třídu třetí.

r. 1894 - ve škole 86 chlapců, 98 děvčat.

r. 1895 - ve škole 88 chlapců, 100 děvčat.

Kroužek divadelních ochotníků byl pravděpodobně založen v r. 1903. Pravděpodobně byl založen zásluhou pana Valcháře zdejšího učitele a Václava Velety sochaře z Kožlí.

I v dalších letech dochází do školy velký počet žáků.  Již v té době učitelé se svými žáky nacvičují divadelní hry.

Otevřením školy v Bojišti, klesá počet žáků na 100 – 120 žáků. Tento počet se pohybuje až do 1. světové války.

r. 1910 – do školy přijato 56 chlapců, 55 děvčat.

V době války bylo dětem a učitelům nařízeno sbírat a sušit ostružinové a jahodové listí vojákům na čaj, kopřivy pak na výrobu látek.

r. 1922 – do školy přijato 79 chlapců, 45 děvčat.

V 30. letech minulého století dochází do školy 50 až 60 žáků.

r. 1943 - 44 byla ve škole vyměněna okna a dveře.

V roce 1944 -1945 byla práce ve škole velice obtížná. Po totálním nasazení učitele Josefa Ryšavého, obě třídy byly spojeny v jednu. Vyučoval ji řídící uč. Stanislav Dvořák.

30. října rovněž totálně nasazen St. Dvořák -  na manuální práci do kam. lomu. Vánoční prázdniny začaly 21. prosince a prodloužily se až do dubna 1945, jelikož v únoru jsou do školy nastěhováni němečtí uprchlíci. V době mimořádných prázdnin jsou žákům dávány 2x týdně úkoly domů, jejich přidělování se podává v hostinci u Pechů. V dubnu se začalo vyučovat 3x týdně v předsíni obecní zásobovací kanceláře v přízemí školy.  Toto vyučování je přerušeno osvobozením vlasti.

V roce 1945 - 1946 bylo zapsáno 51 žák, ale v důsledku odstěhování některých rodin do pohraničí, žáků ubývá a ke konci školního roku je ve dvou třídách již jen 39 žáků.

V roce 1946 - 1947 byla na chodbě v přízemí školy vykopána kamenná dlažba řídícím uč. Dvořákem a nahrazena terasem. Škola byla i tento rok vymalována. Ve třídách položena na stávající podlahu palubková podlaha, ze dřeva darovaného lesní správou v Kožlí a zdarma pořezána na Franclově pile. I o tuto práci se postaral řídící uč. Dvořák spolu a Fr. Hradeckým.

r. 1947 - 1948  brigádnickou prací občanů zřízen do školy vodovod z horní návsi, v délce 170m a zřízeny splachovací záchodky.

V obci pracuje divadelní spolek, kde hrají nejen občané obce, ale i učitelé a žáci místní školy. Ve škole je založeno školní loutkové divadlo, které svá představení hraje o nedělních odpoledních ve třídě školy. Řídící uč. Dvořák nacvičuje divadelní hry nejen se žáky zdější školy, ale i se žáky, kteří již navštěvují školu v Ledči. Ke kulturnímu životu obce tak žáci přispívají svými besídkami a nacvičenými divadelními hrami. Z výtěžků a příspěvků je zakoupen promítací přístroj na úzký film. V témže roce je uspořádáno 10 filmových večerů, na kterých říd. uč. Dvořák promítl 46 kulturních krátkých filmů.

V r. 1952 odchází do Zahrádky dlouholetý řídící uč. St. Dvořák, který si zde postavil domek. Na škole působil v letech 1940 - 1952.

1957 - 1958  byla na škole opravena střecha.

1962 - 1963 žáci dostávají již druhý rok učebnice zdarma. I nadále děti nacvičují besídky k různým příležitostem, jednu až dvě divadelní hry během roku. Zapojují se do sběru papíru, textilu, barevných kovů a léčivých bylin.

1964 – 1964 zahájena generální oprava školy. Vyučování bylo od pololetí přestěhováno do kulturního klubu JZD v budově MŠ a JZD, kde se v jedné třídě vyučovalo na dvě směny. 28. dubna byla třída přechodně přestěhována do sálu v hostinci MNV. Kde se vyučovalo do 19. května.  V generální opravě školy je zahrnuta výměna oken, dveří, krytiny, okapových žlabů, vybetonování půdy a omítnutí celé budovy. Generální oprava byla rozšířena o stavbu nových dřevníků. Pro školu byly uvolněny i místnosti, které užíval MNV jako kanceláře a pošta na telefonní ústřednu. Byl z nich zřízen byt pro ředitele školy a v dosavadním bytě zřízena tělocvična, šatna a malá dílna.

Do místní školy docházejí žáci ze Žibřidovic a z myslivny „Pekelsko“.

1967 - 1968 školu navštěvuje 37 žáků, z toho 7 ze Žibřidovic, 1 z hájovny v Kobylím dole a 1 z myslivny „Pekelsko“. V tomto roce je poprvé vyučováno podle 11 denního cyklu se dvěma volnými sobotami v měsíci.

V prosinci byla paní učitelkám udělena odb. školství ONV odměna za vzorné plnění úkolů, za mimořádnou péči věnovanou estetice ve škole a za dobré výsledky ve vyučování. Řídící uč. byla Drahoslava Trojanová, uč. Marie Vaňkátová.

1970 - 71 v tomto roce nedocházejí již do školy ze Žibřidovic žádné děti, protože lávka přes Želivku byla zrušena v důsledku napouštění vodní nádrže na pitnou vodu a postupně dochází k likvidaci osady Žibřidovice.

6. 1. 1971 vznikl na půdě školy požár, který byl rychlým zásahem řed. školy a požárníky utlumen, takže nedošlo k větší škodě.

Děti se účastní kulturně společenských akcí svým programem, sportovních akcí a výletů na hrady, zámky a zajímavá místa naší republiky.

Zapojují se do sběru textilu, papíru a léčivých bylin. V soutěži pro rok 1971 se škola umístila na 2. místě v okrese Havlíčkův Brod. Po ukončeném školním roce 1971 -72 odchází dlouholetá ředitelka školy Drahoslava Trojanová (na škole působila od roku 1953). Na vlastní žádost odchází do Havlíčkova Brodu a uč. Kujová odchází též na vlastní žádost do Ledče n. Sáz. Na jejich místa přicházejí manželé Pavlíčkovi, kteří vyučovali již několik roků v Chřenovicích. V tomto roce navštěvovalo školu 39 žáků, ve dvou třídách.

1973 – zadáno vypracování projektu ústředního topení a podána žádost na ONV a schválení této akce.

Školní rok 1972 - 73 navštěvovalo 2 třídy 37 žáků. Škola se i za nových učitelů podílí na veřejném životě v obci: oslavy, lampionový průvod, besedy, výlety, brigády na úpravu okolí školy a autobusových čekáren. V mimoškolní činnosti žáci navštěvují přírodovědný kroužek a kroužek ručních prací. Sdružení přátel školy uspořádalo „ Společenský ples“, jehož výtěžek použilo ve prospěch školní mládeže. S ostatními organizacemi obce připravili dětský karneval.

1976 - 77 - v květnu 1977 započato s výstavbou ústředního topení ve škole. Odborné práce provedl v době od 12. 5. do 13. 6. 1977 OSP Humpolec. Na pomocných pracích – bourání, zazdívání, zřízení kotelny bylo do 13. 6. odpracováno zdarma rodiči 522 brigádnických hodin.  K dokončení veškerých prací je ještě třeba zazdívání, oprava obložení v tělocvičně, oprava odpadů, zabudování elektro – instalace do kotelny, výstavba uhelny a izolace potrubí. Tyto práce byly dokončeny během prázdnin.

1977 - 1978 – práce na ústředním topení byly dokončeny v říjnu 1977

1978 - 1979 – žáci zasadili 1 000ks sazenic košíkářské vrby.

1979 - 1980 – vyučovalo se v jedné třídě a sice 1. až 4.  ročník

1980 - 1981 – opět dvě třídy – 1. až 4.  ročník, žáci se stravují v JZD

1981 – 1985 - se počet žáků pohybuje od 31 do 35 žáků. Byly provedeny nátěry dveří a oken, malování celé budovy.

V dalším školním roce zůstává školy zavřená z důvodu nedostatečného počtu dětí. Škola je po materiální stránce velmi dobře vybavena, budova školy je nedlouho po generální opravě. 1985 – 1990 – škola uzavřena

Po listopadové revoluci byla v prosinci projednána možnost znovuotevření základní školy. Písemně byl požádán ONV v Havl. Brodě, aby přehodnotil svoje rozhodnutí z roku 1985 o zrušení školy. V únoru 1990 bylo jednáno s vedoucím odboru školství ONV Havl. Brod a byl stanoven postup k otevření školy. Všechny body byly v termínu splněny a bylo slíbeno otevření jedné třídy se třemi postupnými ročníky (17 žáků) s tím, že v dalším školním roce bude možné otevřít i druhou třídu.

Po uzavření školy v roce 1985 bylo všechno zařízení školy (lavice, židle, skříně, učební pomůcky) převedeno na jiné školy, především do Ledče nad Sázavou. Nebylo snadné vybavit školu k zahájení vyučování. Velmi těžko se vše shánělo. V prostorách školy se stále nacházel depositář okresního vlastivědného střediska, které s vyklizením budovy nespěchalo. Školní budova potřebovala opravy, nátěry, malování a bylo třeba skladovat již zakoupený nábytek a zařízení.

Teprve od poloviny července se začalo intensivně denně, na škole pracovat. Za pomoci rodičů dětí i mládeže se podařilo téměř nemožné. Organizátorem a duší byl učitel Josef Pavlíček.

K 1. září byla škola připravena, aby znovu po pětileté přestávce důstojně přijala nové žáky.

Na základě konkurzu byl ředitelem školy ustanoven bývalý ředitel školy Josef Pavlíček.

Zahájení školního roku se společně s žáky zúčastnili zástupci MNV a rodiče žáků.

1991-1992 – zapsáno 27 žáků, opět se otvírá i druhá třída, kterou vyučovala manželka Josefa Pavlíčka Alenka Pavlíčková.

1992 -1993 – zapsáno 30 žáků, jedna žákyně dojíždí z Kam. Lhoty. Stravování je zajištěno v mateřské škole. Při mateřské škole je zřízena družina pro 9 žáků.

Škola je dostatečně vybavena učebními pomůckami a učebnicemi. Od svého znovuotevření je postupně vybavována na základě objednávek školy okresním střediskem „ Služba škole“ (televizor, videorekordér, počítač s tiskárnou).

Od 1. září 1993 je škola zařazena do skupiny experimentálních obecních škol.

Ve školním roce  1995 -1996 byla provedena kontrola České státní inspekce, která velice kladně hodnotí práci učitelů na malotřídní škole.

Ve školním roce 1996 -1997 se poprvé vyučuje anglický jazyk.

Ve školním roce 1997 -1998 – škola je malotřídní s pěti postupnými ročníky, které navštěvuje 37 žáků. V tomto roce odchází do důchodu pí uč. Pavlíčková.

Žáci měli možnost pracovat v kroužcích jako v minulých letech a zaměřili se též  k ochraně proti požárům  ve spolupráci s místním hasičským sborem. Všichni chlapci se přihlásili do kroužku mladých hasičů, kde pracovali do konce školního roku.

Po ukončeném školním roce 1999 – 2000 odchází po 41 letech pedagogické praxe do starobního důchodu ředitel školy Josef Pavlíček.