TŘÍDA SEDMIKRÁSEK

Třídní učitelky:

Bc. Jana Vopálenská janavopalenska@seznam.cz

Bc. Lucie Pokorná luciepokorna84@seznam.cz

Charakteristika třídy:

Třída Sedmikrásek je umístěna v přízemí MŠ. Má vlastní šatnu, sociální zařízení, velkou a prostornou hernu. V herně mají děti k dispozici knihovnu, výtvarný koutek, interaktivní tabuli  pro rozvoj digitální pregramotnosti v předškolním věku, hudební koutek s digitálním pianem, kytarou, flétnou a orffovými nástroji.V neposlední řadě ve třídě nechybí veliký výběr didaktických pomůcek a hraček. Toto členění umožňuje dětem hrát si dle vlastního výběru v kterémkoliv koutku, v klidu, v menších skupinkách.

Naše třída je věkově heterogenní, na školní rok 2023/2024 je do ní zapsáno 24 dětí ve věku od 3 do 6 let, z toho 16 dívek a 8 chlapců. Ve třídě vytváříme pohodovou a klidnou atmosféru. Podporujeme vzájemnou spolupráci, kamarádství, ale i individualitu a samostatnost každého dítěte. Rozvíjíme schopnosti a dovednosti dětí ve všech oblastech, upevňujeme jejich postoje a návyky. Zaměřujeme se na prožitkové učení, rozvoj komunikativních dovedností, důležitý je pro nás i dostatečný pobyt venku a budování pozitivního vztahu k životnímu prostředí.
Veškeré činnosti jsou uzpůsobeny věkovým rozdílům dětí.

Konzultační hodiny

Konzultační hodiny budou probíhat každou první středu v měsíci od 16-17 hodin ve třídě Sedmikrásek (bez přítomnosti dětí). Na schůzku se prosím vždy předem nahlaste.

TŘÍDA ZVONEČKŮ

Třídní učitelky:

Monika Čapková stabat@seznam.cz

Kristýna Rušáková kristyna.rusakova@gmail.com

Charakteristika třídy:

Třída Zvonečků je umístěna v přízemí MŠ. Tato třída je věkově heterogenní, ve školním roce 2023/2024 je zde zapsáno 24 dětí, 15 chlapců,9 dívek ve věku od 3 do 6let. Herna je vybavena moderním nábytkem, vhodnými didaktickými pomůckami, interaktivní tabulí a množstvím hraček pro všestranný rozvoj dítěte.

Uplatňujeme odpovídající metody a formy práce, spontánní sociální učení, využíváme prožitkové, situační a kooperativní učení hrou. Činnosti dětí jsou založeny na přímých zážitcích, podporují dětskou zvídavost a potřebu objevovat, podněcují radost dítěte z učení a jeho zájem poznávat nové. Aktivity spontánní i řízené jsou vzájemně provázané a vyvážené, v poměru odpovídajícím potřebám a možnostem předškolního dítěte.

Konzultační hodiny

Konzultační hodiny budou probíhat každou první čtvrtek v měsíci od 16-17 hodin ve třídě Zvonečků (bez přítomnosti dětí). Na schůzku se prosím vždy předem nahlaste.

TŘÍDA PAMPELIŠEK

Třídní učitelky:

Zdena Sekotová zdenasekotova@seznam.cz

Eva Šťastná stastni.home@centrum.cz

Asistent pedagoga:

Miluše Jandáčková jandackova.miluska@seznam.cz

Charakteristika třídy:

Třída Pampelišek se nachází v druhém patře MŠ. Je věkově heterogenní, na školní rok 2023/2024 je zde zapsáno 23 dětí ve věku od 3 do 6 let. Z toho 15 dívek a 8 chlapců. Vedle kvalifikovaných pedagogů zde pracuje ještě asistentka pedagoga, která je nápomocna nejen pro dítě s SVP, ale i pro děti a pedagogy ve třídě. Třída má pravidelný denní rytmus a řád, který navozuje dětem pocit bezpečí. Její program plně respektuje individuální potřeby dětí a vytváří jim možnost k vlastnímu pokroku a seberealizaci. Snažíme se o nenásilnou komunikaci, která je dětem příjemná a navazuje vztah důvěry. Společně jsme velcí kamarádi. Rádi si hrajeme, zpíváme, tvoříme a cvičíme. Milé chvilky zažíváme v kroužku a při procházkách, kdy poznáváme okolní přírodu.

Prostor třídy je uzpůsoben nejen ke skupinovým a individuálním činnostem, ale i pro odpočinek. Děti mají přiměřené množství hraček a pomůcek pro hru i učení. 

Konzultační hodiny

Konzultační hodiny budou probíhat každé první pondělí v měsíci od 16-17 hodin ve třídě Pampelišek (bez přítomnosti dětí). Na schůzku se prosím vždy předem nahlaste.

Nadstandartní aktivity v naší MŠ

LOGOHRÁTKY

Cílem LOGOCHVILKY je práce s dětmi, které mají problémy s výslovností jednotlivých hlásek. To vše zábavnou a hravou formou. Smyslem prevence v MŠ není napravovat problémy s výslovností. V takových případech musí zákonní zástupci dítěte, i na doporučení MŠ, vyhledat a pravidelně navštěvovat klinického logopeda.

K rozvíjení řečového projevu dětí využíváme tyto činnosti:

  • Dechová cvičení
  • Gymnastika mluvidel
  • Rytmizaci slov
  • Rozvoj sluchové orientace
  • Rozvoj zrakové orientace
  • Rozvoj paměti
  • Rozšiřování slovní zásoby
  • Rozvoj správné výslovnosti slov, hlásek, souhlásek
  • Rozvoj hrubé i jemné motoriky dítěte

Logopedická prevence u všech dětí, probíhá v MŠ celý rok a prolíná se všemi činnostmi, které se v MŠ dělají.

Značka Logopedie

VESELÉ PÍSKÁNÍ

Aktivitou “Veselé pískání - zdravé dýchání” budeme děti seznamovat nejen s hrou na hudební nástroj - sopránovou zobcovou flétnu.

S dětmi budeme rytmizovat, zpívat a především se snažit o zdravého, hlubokého, bráničního dýchání, důležitého pro tvorbu tónu. Základem dechových cvičení je správný způsob dýchání - nádech nosem, výdech ústy.

Dechová cvičení čerpáme z brožury pana Václava Žilky, nazvané stejně jako naše aktivita.

Při rytmizování, zpěvu i samotném “hraní” na flétnu s dětmi využívám brožuru “Koho by to napadlo, zahrát s dětmi říkadlo” od autorek Věry Jelenové a PaedDr. Bronislavy Hyvnarové, která se mi velice osvědčila.

Naší snahou je, aby děti společné “pískání” bavilo.

ANGLIČTINA HROU

Naše školička nabízí dětem nadstandardní aktivitu – „Angličtina hrou“.
Prostřednictvím her, říkadel, písniček a pohybových aktivit se děti seznámí s cizím  jazykem. Cílem je poskytnout dětem pozitivní a konstruktivní první setkání s angličtinou.

BRUSLENÍ

V naší MŠ se tento školní rok budeme účastnit kurzu bruslení v nové INTEX ARÉNĚ v Ledči nad Sázavou. Výcvik bude probíhat pod vedením zkušených lektorů, kteří budou děti bruslení učit, či se v něm zdokonalovat. Bruslení bude rozděleno do dvou dnů v týdnu a děti po dvou skupinách, takže se lektoři budou moci dětem intenzivněji věnovat.

Během tohoto kurzu se děti naučí základy správné techniky bruslení. Natrénují, jak bezpečně spadnout a vstát na ledě, jak se rozjet i zabrzdit, budou cvičit prvky, které rozvíjejí obratnost a rovnováhu. Bruslení nabízí nejen zábavnou a užitečnou formu pohybu, ale také otužuje organismus.

Kromě fyzického a sociálního rozvoje podporujeme také psychický rozvoj dětí. Tréninky pomáhají budovat sebedůvěru, odolnost vůči stresu a schopnost překonávat výzvy. Děti se učí přijímat zpětnou vazbu, stanovovat si cíle a pracovat na jejich dosažení.

Bruslaři! - online puzzle

METODA DOBRÉHO STARTU

Jako běžec potřebuje dobrý start, který může ovlivnit celý průběh závodu, i dítě potřebuje dobrý start při zahájení povinné školní docházky. Prožít si úspěch hned na začátku je nejlepší motivací, kterou dítěti můžeme nabídnout. Rodiče společně s mateřskou školou o zdárný začátek povinné školní docházky dítěte usilují a snaží se vytvářet pro děti takové podmínky, které by umožnily dítěti opravdu dobrý start na dlouhé trati školní docházky. Metoda dobrého startu( MDS), kterou  bychom chtěly letos prvně v naší MŠ vyzkoušet, je velmi vhodnou náplní přípravy dítěte pro vstup do školy a svým názvem napovídá, že se pokusí “závodníkovi” připravit takové podmínky, aby na trať školní docházky zdárně vyběhl.

 Tato metoda představuje ucelený a do detailu propracovaný komplex. Jedná se o metodu, která ovlivňuje psychomotoriku ve všech aspektech společně se sférou emocionálně motivační, sociální a dbá na rozvoj řeči.

MDS se osvědčila se jako vstupní etapa výuky čtení a psaní v mateřských a základních školách.

Cílem metody je: usnadnit budoucím prvňáčkům vstup do základní školy pomocí této metody. Pro úspěšný a bezproblémový start v první třídě je důležité kvalitní smyslové vnímání, přiměřeně rozvinuté motorické schopnosti, vyhraněná lateralita, dobrá orientace v tělesném schématu a prostoru. Má však velmi dobrý vliv i na celkový rozvoj dětí, samozřejmě s ohledem na jejich individuální možnosti a schopnosti.

JÓGA

Při praktikování jógy se děti učí odpočívat, což je v dnešní době zanedbávaná záležitost. Jóga dětem pomůže zlepšit koncentraci a zvládat stres zklidněním. Jógou dokáží děti vnímat své tělo, nevyžaduje soutěživost, každý si cvičí svým tempem. Jóga je pro děti zábavou, cvičíme např. zvířecí pozice. Je to pásmo zábavných protahovacích cviků.

Dětská jóga