Třída Sedmikrásek

Třídní učitelky:

Bc. Jana Vopálenská janavopalenska@seznam.cz

Bc. Lucie Pokorná luciepokorna84@seznam.cz

Charakteristika třídy:

Třída Sedmikrásek je umístěna v přízemí MŠ. Má vlastní šatnu, sociální zařízení, velkou a prostornou hernu. V herně mají děti k dispozici knihovnu, výtvarný koutek, interaktivní tabuli  pro rozvoj digitální pregramotnosti v předškolním věku, hudební koutek s digitálním pianem, kytarou, flétnou a orffovými nástroji.V neposlední řadě ve třídě nechybí veliký výběr didaktických pomůcek a hraček. Toto členění umožňuje dětem hrát si dle vlastního výběru v kterémkoliv koutku, v klidu, v menších skupinkách.

Naše třída je věkově heterogenní, na školní rok 2021/2022 je do ní zapsáno 24 dětí ve věku od 3 do 6 let, z toho 11 dívek a 13 chlapců. Ve třídě vytváříme pohodovou a klidnou atmosféru. Podporujeme vzájemnou spolupráci, kamarádství, ale i individualitu a samostatnost každého dítěte. Rozvíjíme schopnosti a dovednosti dětí ve všech oblastech, upevňujeme jejich postoje a návyky. Zaměřujeme se na prožitkové učení, rozvoj komunikativních dovedností, důležitý je pro nás i dostatečný pobyt venku a budování pozitivního vztahu k životnímu prostředí.
Veškeré činnosti jsou uzpůsobeny věkovým rozdílům dětí.

Třída Zvonečků

Třídní učitelky:

Monika Čapková stabat@seznam.cz

Kristýna Rušáková kristyna.rusakova@gmail.com

Charakteristika třídy:

Třída Zvonečků je umístěna v přízemí MŠ. Tato třída je věkově heterogenní, ve školním roce 2021/2022 je zde zapsáno 24 dětí ve věku od 3 do 6let. Herna je vybavena moderním nábytkem, vhodnými didaktickými pomůckami, interaktivní tabulí a množstvím hraček pro všestranný rozvoj dítěte.

Uplatňujeme odpovídající metody a formy práce, spontánní sociální učení, využíváme prožitkové, situační a kooperativní učení hrou. Činnosti dětí jsou založeny na přímých zážitcích, podporují dětskou zvídavost a potřebu objevovat, podněcují radost dítěte z učení a jeho zájem poznávat nové. Aktivity spontánní i řízené jsou vzájemně provázané a vyvážené, v poměru odpovídajícím potřebám a možnostem předškolního dítěte.

Třída Pampelišek

Třídní učitelky:

Zdena Sekotová zdenasekotova@seznam.cz

Eva Šťastná stastni.home@centrum.cz

Asistent pedagoga:

Miluše Jandáčková jandackova.miluska@seznam.cz

Charakteristika třídy:

Třída Pampelišek se nachází v druhém patře MŠ. Je věkově heterogenní, na školní rok 2021/2022 je zde zapsáno 23 dětí ve věku od 3 do 6 let. Z toho 13 dívek a 10 chlapců. Vedle kvalifikovaných pedagogů zde pracuje ještě asistentka pedagoga, která je nápomocna nejen pro dítě s SVP, ale i pro děti a pedagogy ve třídě. Třída má pravidelný denní rytmus a řád, který navozuje dětem pocit bezpečí. Její program plně respektuje individuální potřeby dětí a vytváří jim možnost k vlastnímu pokroku a seberealizaci. Snažíme se o nenásilnou komunikaci, která je dětem příjemná a navazuje vztah důvěry. Společně jsme velcí kamarádi. Rádi si hrajeme, zpíváme, tvoříme a cvičíme. Milé chvilky zažíváme v kroužku a při procházkách, kdy poznáváme okolní přírodu.

Prostor třídy je uzpůsoben nejen ke skupinovým a individuálním činnostem, ale i pro odpočinek. Děti mají přiměřené množství hraček a pomůcek pro hru i učení.